MWF27 Mollet - Đức | Cảm biến đo mức xi măng liên tục 4-20mA